Adana Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Adana Şehir Hastanesi önünde, ‘ TTB susturulamaz, hukuku adaleti ve TTB’yi savunuyor’ konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’de katıldı.  Ökten burada yaptığı konuşmada, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin örgütsel bütünlüğüne yönelik yapılacak her türlü müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söyledi.
Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur,  TTB’nin 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde hekimlerin örgütlü sesi, demokratik meslek örgütü olduğunu söyleyerek “TTB’ye uygulanan hukuk dışı dava biran önce geri çekilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında vurguladığı gibi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlevi sadece meslektaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemekle sınırlı değildir. Bu kuruluşlara çoğulcu demokratik ortamın gelişimine ilişkin rollerinin önemi nedeniyle kamusal nitelik kazandırılmıştır. TTB kanununda yer alan “amaç dışı faaliyet” vurgusu 12 Eylül darbesi sonucu getirilmiş meslek örgütlerini zapturapt altına almayı hedefleyen, otoriter anlayışların yansımalarıdır” ifadelerini kullandı.

SES Adana Şube Başkanı Belgin Işık ise “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü kaygısını taşıyan, her türlü darbe girişiminin karşısında olan tüm kesimleri üzerlerine düşen görevi yapmaya, demokratik haklarını kullanmaya, birlikte ve ortak mücadeleye çağırıyoruz. Bu baskıcı uygulamalara karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini TTB’ye sahip çıkarak sürdüreceğiz. Bu kapsamda 28 Kasım 2023 tarihinde yapacağımız basın açıklamasına ve 30 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan bu davanın duruşmasına herkesi bekliyoruz” dedi.